SANITAT
RESULTATS ENQUESTA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS (base 2001)
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT
PRESTACIONS SOCIALS
RESULTATS ENQUESTA DE PRESSUPOSTOS FAMILIARS (base 2010)