NOMBRE D'ESTABLIMENTS (H)
NOMBRE D'ALTES D'ESTABLIMENTS (H)
NOMBRE DE BAIXES D'ESTABLIMENTS (H)
CRECIÓ NETA D'ESTABLIMENTS (H)
HOSTELERIA
VISITANTS (metodologia 2002)
PERNOCTACIONS (metodologia 2002)
MOTIU DE LA VISITA
ESQUI
VISITANTS (metodologia 2009)
PERNOCTACIONS (metodologia 2009)
INDEX TURÍSTICS (base 2011)
VISITANTS (metodologia 2012)
PERNOCTACIONS (metodologia 2012)