Últimes dades

79.535,00 persones
Any 2021
2.531,09 milions
Any 2020
3,3 %
Desembre del 2021
10.726,00 nombre
Any 2021