Departament d'Estadística > Presentació
Presentació

 

El Departament d’Estadística (DE), òrgan responsable de l’estadística oficial, amb la independència professional i la integritat necessària, té per missió gestionar el sistema estadístic d’Andorra.
Mitjançant la planificació, la coordinació i la normalització de l’activitat estadística ha de proporcionar a les autoritats públiques, als responsables de les polítiques, als agents econòmics i socials, i a la resta de ciutadans, informació objectiva i imparcial.
Aquesta informació ha de permetre adoptar decisions amb coneixement de causa, que permetin alhora la formulació, l’aplicació, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques.
 
Les funcions del DE són les següents:
  • La coordinació i homogeneïtzació estadística
  • L’execució de l’activitat estadística
  • La promoció i garantia de la metodologia estadística
  • La producció estadística
  • La difusió dels resultats estadístics oficials
  • Les relacions institucionals en matèria estadística
 
L’estratègia per a l’acompliment de les funcions és:
  • Marc legal: Establiment de la regulació de la funció de l’estadística pública
  • Innovació tecnològica