Productes i Serveis > Enquesta de pressupostos familiars i de forces de treball
  Enquesta de pressupostos familiars i de forces de treball

El Departament d’Estadística fa una investigació contínua dirigida a les llars d’Andorra a fi de conèixer el consum de les famílies i la relació amb l’activitat laboral de la població i, alhora, les característiques de les llars que resideixen al Principat.

L’enquesta cobreix totes les llars residents al Principat, que són escollides a l’atzar i se’n preserva l’anonimat i la confidencialitat de les dades.
 
Les dades que se n’obtenen permeten definir el “cistell de mercat”, els indicadors oficials del mercat laboral, i també la informació socioeconòmica necessària per conèixer les característiques de les llars del país.
 
El cistell de mercat representatiu del consum d’una família tipus d’Andorra recull les despeses per grup de consum (alimentació, habitatge, oci...). La importància de cada grup en la despesa total és el que definirà la influència de l’increment de preus de cada grup de béns en el càlcul de l’IPC.
 
Els indicadors oficials dels principals col·lectius poblacionals en relació amb el mercat de treball (ocupats, aturats, inactius...) permeten estudiar la situació i les tendències de l’activitat laboral a Andorra i establir comparacions amb altres països. Les definicions es basen en les recomanacions aprovades per l’Organisme Internacional del Treball (OIT).
 
La informació socioeconòmica fa referència a les dades demogràfiques, la tipologia de les llars, els recursos, i també els equipaments i els serveis de què disposen els ciutadans.