Productes i serveis > Taules Input-Output bàsiques
Taules Input-Output bàsiques

La Llei 28/2017 del Pla d’estadística 2018-2021, estableix, com objectiu base, l’elaboració de les Taules Input-Output bàsiques (en endavant TIOA) dins de l’àmbit de l’estadística econòmica del Principat.

El marc input-output està compost per les taules d’origen, de destinació i la taula simètrica, que descriuen en detall el procés productiu i els fluxos de béns i serveis. Aquest marc descriu amb gran detall el procés productiu i els fluxos de béns i serveis per grups de productes.

Aquestes taules presenten, en efecte, un grau de desagregació sectorial i conceptual elevat i s’han elaborat en base al El Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals 2010 (SEC-2010) que garanteix la comparació de les dades econòmiques a escala internacional.

Els resultats de les TIOA 2015 estan disponibles en la desagregació a 18 branques.

   Nota de premsa publicada el 21/01/2021 

   Excel amb les TIOA