Departament d'Estadística > Registre de convenis
Registre de convenis
Organització i funcionament del Registre de Convenis

1. El Registre de Convenis entre els Organismes del Sistema Estadístic té caràcter públic i es pot consultar telemàticament, a través del web del Departament d’Estadística, i presencialment, de manera gratuïta.

2. Per via telemàtica es poden consultar, a títol informatiu, les dades següents:

- Les parts signants, els seus representants i el caràcter d’aquesta representació.

- L’objecte del conveni.

- El seu finançament.

- Òrgans de gestió creats a aquest efecte.

- Termini de vigència.

3. El Registre està format per les seccions següents:

a) Secció primera: protocols de coordinació estadística amb els ministeris i departaments de l’Administració general.

b) Secció segona: convenis de col·laboració estadística amb els òrgans que depenen de l’Administració general; els organismes públics, les parapúbliques i els òrgans que en depenen; els comuns i els òrgans que en depenen; i els instituts o centres d’investigació universitària.

c) Secció tercera: convenis de col·laboració estadística amb les persones físiques o jurídiques.

d) Secció quarta: convenis de col·laboració estadística amb d’altres estats o organismes internacionals.

4. El Registre és públic mitjançant una aplicació en el web, habilitat a aquest efecte.

 Pàgina web Registre de convenis