Política de privacitat > Política de privacitat
Política de privacitat

Protecció de dades personals
 

De conformitat amb la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris s’han tractar amb absoluta confidencialitat. Tant el responsable del tractament com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament, a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Decret específic del 5 de juny de 1996 publicat al BOPA núm. 40, any 8, de data 12 de juny de 1996, en concret pel seu article cinquè que reproduïm a continuació:

“Les dades recollides a través de les enquestes de pressupostos familiars i a través de les enquestes realitzades prop dels establiments serviran exclusivament per a la elaboració de l’índex de preus al consum i únicament podran publicar-se en forma numèrica, sense cap referència individual.

Les informacions individuals que figuraran en els qüestionaris de pressupostos familiars no podran utilitzar-se per a cap altra finalitat que l' esmentada en l’apartat anterior.

El Govern adoptarà totes les mesures necessàries per garantir-ne la confidencialitat; en especial, disposarà que el ministeri que en sigui dipositari no podrà comunicar-les a cap altre organisme públic o privat i que no podran ésser fusionades o relacionades de cap manera en fitxers informatitzats."