NOMBRE D'ESTABLIMENTS (F)
NOMBRE D'ALTES D'ESTABLIMENTS (F)
NOMBRE DE BAIXES D'ESTABLIMENTS (F)
CRECIÓ NETA D'ESTABLIMENTS (F)
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓ
SUPERFICIE AUTORITZADA
UNITATS AUTORITZADES
SUPERFICIE MITJANA PER PERMIS
SUPERFICIE MITJANA PER UNITAT
UNITATS MITJANA PER PERMIS
REPARTICIÓ D'HABITATGES PER SUPERFICIE
CONSTRUCCIÓ (DADES MENSUALS)