Preguntes més freqüents > Enquesta de pressupostos familiars i de treball
Enquesta de pressupostos familiars i de treball
  Per quč ha estat seleccionada la meva llar?
  Per a quč serveix aquesta enquesta?
 
 

 Per quč ha estat seleccionada la meva llar?
 

 

Sovint ens preguntem com és que hem estat seleccionats per contestar una enquesta i no ho han estat altres persones de la ciutat. Això és degut al fet que bona part de les estadístiques oficials es fan a partir de mostres, és a dir, mitjançant una selecció de persones triades a l’atzar que sigui representativa del total de la població que es vol estudiar. En aquest sentit, s’acostuma a seleccionar persones segons el lloc de residència, el sexe, l’edat, la nacionalitat o dades similars.

 

Per seleccionar les persones que han de formar part d’una mostra, s’utilitza el Registre de Població del Principat d’Andorra, que és un registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels residents inscrits en tots els comuns d’Andorra, regulat per la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens.

 

La mostra es divideix en 4 trimestres de referència, i es fan 920 enquestes per trimestre. La característica principal d’aquesta enquesta és que és de panel rotatori; una vuitena part de la mostra es renova cada trimestre, de forma que una llar participa a la mostra durant vuit trimestres consecutius. Aquesta metodologia, aplicada internacionalment, permet fer un seguiment de les llars al llarg del temps i avaluar-ne els canvis que s’hi han produït.

 

Per què una llar pugui ser enquestada ha de ser representativa de la família tipus que viu a Andorra, és a dir, complir la condició de residir al seu habitatge principal per un període continuat de més de sis mesos.
 
  Pujar   

 Per a quč serveix aquesta enquesta?
 

 

L’Enquesta té com objectius principals:

 

- determinar la composició del cistell de mercat i la despesa de consum total,

 

- obtenir la informació sobre el mercat de treball des de l’òptica dels treballadors i proporcionar indicadors oficials (taxa d’atur, taxa d’activitat).
 

 

Paral·lelament, els resultats de l’Enquesta ens permeten saber:

 

La repartició del consum en els diversos grups de la classificació COICOP (Classificacions of individuals consumptions of purpose), informació que permet determinar el cistell de mercat utilitzat en el marc de l’IPC.

 

També podem extreure dades socioeconòmiques referents a:

 

- els habitatges principals i secundaris;

 

- l’equipament de què disposen: aparells electrodomèstics, servei d’higiene, calefacció, vehicles;

 

- les diverses energies utilitzades;

 

- les característiques dels membres de cada família: edat, sexe, nacionalitat, sector d’activitat, categoria socioprofessional, nivell d’estudis, temps de residència... 
  Pujar