Últimes dades

74.794,00 persones
Any 2017
2.601,09 milions
Any 2016
0,3 %
Febrer del 2018
8.837,00 nombre
Any 2017