Últimes dades

73.105,00 persones
Any 2016
2.584,10 milions
Any 2016
2,6 %
Novembre del 2017
8.534,00 nombre
Any 2016