Productes i serveis > Metodologies i classificacions > Classificaciˇ econ˛mica del pressupost
Metodologies i classificacions
Classificaciˇ econ˛mica del pressupost

Document en format excel que recull la codificació dels crèdits pressupostaris d’acord amb la seva finalitat econòmica.

  Classificaciˇ econ˛mica del pressupost

   

Classificació d’ús obligat a partir de l’aprovació de la Llei general de les finances públiques, del 19/12/1996. 

La Classificació econòmica agrupa els crèdits d’acord amb la naturalesa econòmica de les despeses. S’hi presenten les despeses corrents (despeses de personal, consum de béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents), les despeses de capital (inversions i transferències de capital) i les variacions d’actius i passius financers.
 
Està estructurada en quatre nivells de forma jeràrquica i piramidal, i inclou 8 capítols, 34 articles, 78 conceptes i 281 subconceptes.