>>Capítols>Demografia i població
Demografia i població

Les dades que apareixen en aquest apartat s’elaboren a partir dels reculls estadístics en base a les dades registrades en els Censos parroquials dels Comuns. S’hi pot trobar informació sobre l’evolució de la població a Andorra i sobre la seva estructura.

0001 Població total

0002 Parròquia

0003 Parròquia/edat (Trams 5 anys)

0004 Parròquia/edat (Trams 1 any)

0005 Parròquia/gènere

0006 Parròquia/nacionalitat

0010 Parròquia/edat mitjana

0101 Poble

0203 Edat (Trams 5 anys)

0205 Edat (Trams 5 anys)/Gènere

0206 Edat (Trams 5 anys)/Nacionalitat

0304 Edat (Trams 1 any)

>>>>